Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2023

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ZIS W OROŃSKU W SPRAWIE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W ROKU 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2024:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.) -Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004", w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt w liczbie 2 osób,

5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
6. pobierania próbek do badań w zakresie:
- bezpieczeństwa żywności,
- innym niż określone w tiret pierwszym liczbie 3 osób,
7. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w liczbie 3 osób,
8. czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych w liczbie 1 osoby.

Wyznaczenia do wykonywania w/w czynności urzędowych następują z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zis w Orońsku postępowania. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności urzędowych nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Zainteresowane osoby powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii z/s w Orońsku wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji wraz z innymi dokumentami wymienionymi w tym załączniku.

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zis w Orońsku do dnia 05 grudnia 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-17
Data publikacji:2023-11-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Webmaster
Liczba odwiedzin:357