Jesteś tutaj: Start / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów stacjonarnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii zis w Orońsku, ul. Radomska 19, 26-505 Orońsko, tel./fax: (48) 617 58 65, email: szydlowiec@wp.pl
http://www.piw-szydlowiec.pl/
REGON: 672002375, NIP: 7991800402

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów stacjonarnych zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 i na zasadach określonych w załączniku nr 3 (wzór umowy). Podane parametry są preferowanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się w tym zakresie niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia prac związany z montażem oraz uruchomieniem klimatyzacji: 60 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce wykonania zamówienia: Powiatowy Inspektorat Weterynarii zis w Orońsku, ul. Radomska 19, 26-505 Orońsko.

IV. SPOSÓB PRZY GOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać cenę całkowitą netto i brutto za realizację zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2023 r. do godz. 12:00 na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii zis w Orońsku, ul. Radomska 19, 26-505 Orońsko, lub drogą elektroniczną na adres: szydlowiec@wp.pl.
2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. KRYTERIA WYBORU

1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium cenowego tj. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia: 100% cena.
2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku z ewentualną realizacją zamówienia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.

VIII.KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.


IX.DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający nie może być pociągnięty przez oferentów do odpowiedzialności z tytułu poniesienia jakichkolwiek kosztów czy wydatków w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Jabłońska -referent, email: szydlowiec@wp.pl, tel. (48) 617 58 65.

 

28 sierpnia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na zakup samochodu osobowego

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na zakup 1 samochodu osobowego - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł, wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

22 listopada 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-01
Data publikacji:2022-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2607