Ogłoszenie o naborze nr 104551 z dnia 18 sierpnia 2022r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku
26-505 Orońsko Ul. Radomska 19


Ogłoszenie nr 104551 / 18.08.2022


Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Czym będziesz się zajmować 

Osoba na tym stanowisku: 

 • wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przygotowuje decyzje oraz postępowania administracyjne w zakresie nadzorowanych podmiotów oraz prowadzi dokumentację z tym związaną,
 • prowadzi sprawy dotyczące przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakresie: transportu zwierząt, organizowania targów, pokazów, wystaw, obrotu, pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt, gromadzenia i utrzymania zwierząt,
 • realizuje zadania związane z eksportem i importem zwierząt, w tym wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, handlu wewnątrzwspólnotowym i przy wywozie zwierząt,
 • kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w tym warunków utrzymywania w ramach minimalnych standardów i dobrostanu,
 • wykonywanie czynności związanych z wykorzystaniem materia/u biologicznego,
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji,
 • przygotowuje i aktualizuje plan gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • koordynuje pobierania próbek do badań monitoringowych i laboratoryjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przeprowadza okresowe kontrole lekarzy wyznaczonych w zakresie pobierania próbek do badań,
 • prowadzi wymaganą dokumentację i sprawozdawczość związaną z realizowanymi zadaniami,
 • wykonywuje zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Kogo poszukujemy 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) 

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) 

 • Doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

 

Co oferujemy 

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, by/mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku oraz w terenie ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, pastwiska. Wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz szkolenia - prowadzenie samochodu służbowego. Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń techniki biurowej, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorze. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.


Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • CV oraz list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Ofertę złóż w kopercie z dopiskiem "Oferta pracy -Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt"

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) 

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) 

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

Aplikuj do: 5 września 2022
W formie papierowej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Orońsku ul Radomska 19
26-505 Orońsko
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 48 617 58 65 lub mailowego na adres: szydlowiec@wp.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {RODO). 

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku, tel. 48 617 58 65
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Paulina Bojanowska, e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Orońsku
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesiać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego• Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-18
Data publikacji:2022-08-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Webmaster
Liczba odwiedzin:308