Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Orońsku informuje,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy,

dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku

w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r.,  

w związku z powyższym w tym dniu Inspektorat będzie nieczynny.

19 grudnia 2023
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Zapewnienie wystarczającej ilości odpowiednich materiałów jest konieczne, aby umożliwić świniom spełnienie ich wrodzonej potrzeby poszukania pożywienia, gryzienia i rycia.

 1. Podstawowe właściwości materiałów wzbogacających

Materiały wzbogacające powinny posiadać następujące cechy:

BEZPIECZNE: materiały wzbogacające nie mogą zagrażać zdrowiu zwierząt.

Poniżej wymieniono przykłady materiałów, których nie należy używać ze względu na ryzyko dla zdrowia zwierząt:

 • ryzyko obrażeń:
  • syntetyczny sznurek – połknięty może spowodować niedrożność jelit,
  • metalowe paski w oponach – mogą prowadzić do okaleczenia i powstania ran,
  • bardzo suche drewno – może pękać przy gryzieniu i wbić się w tkanki miękkie.

 

 • ryzyko skażenia biologicznego lub chemicznego:
 • źle przechowywana słoma, nieprzetworzony torf/kompost grzybowy – może być źródłem czynników chorobotwórczych i mykotoksyn,
 • suche i pylące trociny – mogą działać drażniąca na układ oddechowy i oczy,
 • brudne obiekty – mogą stanowić rezerwuar czynników chorobotwórczych.

 

6 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Obgryzanie ogonów u świń jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Problem często ujawnia się dopiero po skumulowaniu się wielu różnych problemów.

Zgodnie z § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, przed wykonaniem zabiegu obcinania ogonków należy podjąć środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.
Konieczne jest przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia ryzyka wystąpienia obgryzania ogonków, aby móc opracować ewentualny plan działań zapobiegawczych.
Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia rolnik ma obowiązek co najmniej 1 raz dziennie doglądać zwierzęta. Przeprowadzając codzienną kontrolę należy zwracać uwagę czy u świń nie występują pierwsze symptomy mogące wskazywać na rozwijający się problem np.:
- ogony u świń są opuszczone,
- ślady pogryzień i świeżych ran na ciele, w tym w szczególności w okolicy ogona,
- nadmierna ekscytacja zwierząt.
W celu ustalenia ewentualnego ryzyka rozwinięcia się problemu obgryzania ogonów, 1 raz w miesiącu powinna zostać przeprowadzona szczegółowa analiza, której wyniki należy udokumentować np. używając protokołu będącego załącznikiem nr 3 do niniejszych wytycznych. Ww. dokument może być przedmiotem kontroli powiatowego lekarza weterynarii.

 

6 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ZIS W OROŃSKU W SPRAWIE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W ROKU 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2024:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.) -Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004", w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt w liczbie 2 osób,

17 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2024