Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Orońsku

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w roku 2022

10 listopada 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii zis w Orońsku zawiadamia, że istnieje możliwość ubiegania się o wyznaczenie do wykonywania następujących czynności urzędowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku 2022:

  1. szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych w liczbie 3 osób,
  2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt w liczbie 2 osób,
  3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
  4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w liczbie 2 osób
  5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w liczbie 2 osób,
  6. pobierania próbek do badań w liczbie 3 osób,
  7. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w liczbie 3 osób,
  8. czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych w liczbie 1 osoby.

 

Wyznaczenia do wykonywania w/w czynności urzędowych następują z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 306), po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zis w Orońsku postępowania. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności urzędowych nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. Wyznaczenia obejmują okres jednego roku kalendarzowego, to jest od O 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zis w Orońsku.


Osoby ubiegające się o wyznaczenie powinny spełniać kwalifikacje, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (DZ. U. z 2004r. Nr 89, poz. 860 z późn. zm.) oraz kwalifikacje określone w rozdziale I załącznika II do Rozporządzenia (WE) Nr 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L Nr 131, str.1).

Zainteresowane osoby powinny w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 202lr. zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zis w Orońsku wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji wraz z innymi dokumentami wymienionymi w tym załączniku.

Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zis w Orońsku do dnia 25 listopada 2021 r.

Umowy na wykonywanie wyznaczonych czynności urzędowych będą podpisywane jedynie z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego z przychodem równym lub wyższym od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. 2800 zł.) i nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z niniejszej umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-10
Data publikacji:2021-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Webmaster
Liczba odwiedzin:515